Tham khảo giá lưỡi cưa, dao bào, dao finger

Dao bào hiệu TKG - Tyan Kong 310 x 30 x 3 mm :    541.000 đồng/bộ
Dao bào hiệu TKG - Tyan Kong 410 x 30 x 3 mm :    679.000 đồng/bộ
Dao bào hiệu TKG - Tyan Kong 510 x 30 x 3 mm :    817.000 đồng/bộ
Dao bào hiệu TKG - Tyan Kong 610 x 30 x 3 mm :    978.000 đồng/bộ
Dao bào hiệu TKG - Tyan Kong 610 x 38 x 6 mm : 1.990.000 đồng/bộ

Dao Finger Yue Hong (YAN’S)  160 x 4.0 x Æ 50 x 2T : 296.000 đồng/cái
Dao Finger Yue Hong (YAN’S) 160 x 9.0 x Æ 50 x 2T  : 564.000 đồng/cái

Lưỡi cưa Yue Hong 160 X 40T X 3.0 X 1" : 828.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 180 X 40T X 3.0 X 1" : 886.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 205 X 60T X 3.0 X 1" : 978.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 255 x 2.0 x 30T x 1''   : 909.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 255 x 3.0 x 80T x 1''   : 1.012.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 255 x 3.0 x 100T x 1''          : 1.081.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 255 X 80T X 4.0 X 50 (L/R) : 1.484.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 100T X 3.0 X 1" : 1.024.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 100T X 3.0 X 30 : 1.024.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 120T X 3.0 X 1" : 1.104.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 40T X 3.0 X 1" : 978.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 48T X 3.0 X 1" : 1.024.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 48T X 4.0 X 1" : 1.024.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 48T X 4.0 X 1"(liền răng) : 1.081.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 60T X 3.0 X 1" : 1.012.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 305 X 60T X 4.0 X 1" : 1.334.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 100T X 3.0 X 1" : 1.369.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 120T X 3.0 X 1" : 1.449.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 40T X 3.5 X 2" : 1.300.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 60T X 3.2 X 1" : 1.507.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 70T X 4.0 X 2" : 1.852.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 355 X 70T X 5.0 X 2" : 1.875.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 405 X 60T X 5.0 X 2" : 2.542.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 405 X 100T X 3.2 X 1" : 1.679.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 405 X 120T X 3.2 X 1" : 1.760.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 455 X 100T X 3.4 X 1" : 1.875.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 455 X 120T X 3.4 X 1" : 1.898.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 455 X 60T X 5.0 X 2" : 2.611.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 610 x 4.0 x 120T x 1" : 3.335.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 610 x 4.0 x 80T x 1" : 3.082.000 đồng/cái
Lưỡi cưa Yue Hong 120x24T+24Tx2.8-3.6x20(22) : 1.231.000 đồng/cái


Comments