Tham khảo giá gỗ Trăn (alder) nhập khẩu

Tham khảo giá gỗ Trăn (Alder) nhập khẩu :

Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 110 - 370mm dài 2800 - 3000mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 110 - 460mm dài 2800 - 3000mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 400mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 390mm dài 1600 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 110 - 360mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 370mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 350mm dài 1900 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 120 - 360mm dài 2100 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 110 - 330mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 130 - 360mm dài 1800 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 340mm dài 1500 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 330mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 370mm dài 2100 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 360mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 460mm dài 2000 - 2200mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 450mm dài 2000 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3
Giá Gỗ Alder ABC dày 26 rộng 100 - 360mm dài 1700 - 2500mm giá : 10.206.000 đồng/m3

Comments