Tham khảo giá gỗ Tràm xẻ sấy

Tham khảo giá nguyên liệu gỗ Tràm xẻ sấy tại Bình Dương, Đồng Nai :

Gỗ tràm xẻ sấy dày 16 x rộng 60,70 dài 1200  giá : 3.780.000 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 20 x rộng 60 dài 1200       giá : 3.780.000 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 20 x rộng 70 dài 1200       giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 25 x rộng 60 dài 1200       giá : 3.780.000 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 25 x rộng 70 up dài 1200  giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 30 x rộng 70 up dài 1200  giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 35 x rộng 70 up dài 1200  giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 40 x rộng 70 up dài 1200  giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 45 x rộng 70 up dài 1200  giá : 3.937.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 20 x rộng 60 dài 2000       giá : 3.990.000 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 20 x rộng 70 dài 2000       giá : 4.357.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 25 x rộng 60 dài 2000       giá : 3.990.000 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 25 x rộng 70 up dài 2000  giá : 4.357.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 30 x rộng 70 up dài 2000  giá : 4.357.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 35 x rộng 70 up dài 2000  giá : 4.357.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 40 x rộng 70 up dài 2000  giá : 4.357.500 đồng/m3
Gỗ tràm xẻ sấy dày 45 x rộng 70 up dài 2000  giá : 4.357.500 đồng/m3
Comments