Tham khảo giá gỗ Tần Bì (Ash) nhập khẩu

Gỗ Ash 1Com dày 5/4 rộng 120 - 220mm dài 3300 - 3600mm    giá : 17.637.900
Gỗ Ash 1Com dày 8/4 rộng 100 - 320mm dài 1500 - 2400mm    giá : 20.021.400
Gỗ Ash 1Com dày 8/4 rộng 100 -350mm dài 2100 - 2400mm     giá : 20.021.400
Gỗ Ash 1Com dày 8/4 rộng 120 - 300mm dài 1500 - 2400mm    giá : 20.021.400

Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 450mm dài 2100 - 4200mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 470mm dài 2100 - 2500mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 470mm dài 2100 - 2500mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 480mm dài 2100 - 3200mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 390mm dài 2000 - 3500mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 360mm dài 2100 - 3200mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 530mm dài 2100 - 2600mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 350mm dài 2100 - 4600mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 430mm dài 2500 - 3100mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 600mm dài 2100 - 3100mm giá : 11.340.000
Gỗ Ash ABC dày 20mm rộng 100 - 420mm dài 2100 - 3100mm giá : 11.340.000
Comments