Tham khảo bảng giá băng keo, băng dính

Bảng giá tham khảo các loại băng keo, băng dính :

Băng keo dán thùng trong/đục 47 x 70 Y   giá : 6600 đ/cuộn
Băng keo dán thùng trong/đục 47 x 90 Y   giá : 8000 đ/cuộn
Băng keo dán thùng trong/đục 47 x 100 Y  giá : 8600 đ/cuộn
Băng keo dán thùng trong/đục 47 x 150 Y  giá : 12800 đ/cuộn
Băng keo hai mặt trắng       24 x 9 Y    giá : 2800 đ/cuộn
Băng keo hai mặt trắng       47 x 9 Y    giá : 5500 đ/cuộn
Băng keo hai mặt vàng        12 x 23 Y   giá : 4200 đ/cuộn
Băng keo hai mặt vàng        36 x 46 Y   giá : 25100 đ/cuộn
Băng keo giấy trắng          24 x 23 Y   giá : 4400 đ/cuộn
Băng keo giấy trắng          47 x 23 Y   giá : 8500 đ/cuộn
Băng keo giấy nâu            36 x 45 Y   giá : 17700 đ/cuộn
Băng keo giấy nâu            47 x 50 Y   giá : 25400 đ/cuộn
Băng keo màu                 47 x 70 Y   giá : 9600 đ/cuộn
Băng keo simily              47 x 10 mét giá : 9400 đ/cuộn
Băng keo vải                 47 x 12 mét giá : 19000 đ/cuộn
 Băng keo dán nền            47 x 33 mét giá : 48000 đ/cuộn
Băng keo điện NANO           18 x 10 Y   giá : 23000 đ/cây
Băng keo điện NANO           18 x 20 Y   giá : 40000 đ/cây
Băng keo văn phòng phẩm      18 x 15 Y   giá : 8200 đ/cây
Băng keo văn phòng phẩm      18 x 18 Y   giá : 9300 đ/cây
Băng keo văn phòng phẩm      18 x 20 Y   giá : 10400 đ/cây
Băng keo văn phòng phẩm      18 x 25 Y   giá : 12200 đ/cây
Băng keo văn phòng phẩm      12 x 25 Y   giá : 12200 đ/cây
Comments