Đơn ghép gỗ cao su làm khung cửa - cánh cửa MS1

Sau đây là chi tiết đơn MS1 dùng sản xuất khung cửa cánh cửa bằng nguyên liệu gỗ cao su :

40 x 1050 x 2095 - Cái cửa
40 x 1130 x 750   - Đai cửa
22 x 655 x 1683   - Pano
40 x 1150 x 2100 - Khuôn đứng
40 x 1150 x 1130 - Khuôn ngang
15 x 1150 x 2230 - Phào khuôn đứng
15 x 1160 x 1330 - Phào khuôn ngang
25 x 1200 x 2100 - Nẹp chặn cánh đứng
25 x 1200 x 1050 - Nẹp chặn cánh ngang
Comments