Chi tiết đơn gỗ ghép cao su làm mặt bàn - diềm bàn

Quy cách chi tiết gỗ ghép cao su chất lượng AB ghép mộng nằm làm mặt bàn và diềm bàn :

Mặt bàn 25 x 770 x 870
Mặt bàn 25 x 820 x 1270
Mặt bàn 25 x 870 x 1720
Diềm bàn 30 x 650 x 1460
Comments